Oferta | Automatyka...
Programatory
Zegar Unibell

UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego wyposa??ony w szereg zaawansowanych funkcji umo??liwiaj?cych sterowanie m.in. dzwonami, m??otkami elektromagnetycznymi oraz zegarami wie??owymi. Zegar umo??liwia automatyczne wykonywanie program??w wprowadzonych przez u??ytkownika. Przy jego pomocy mo??liwe jest zdefiniowanie program??w tygodniowych, rocznych, ??wi?tecznych, jednorazowych lub pogrzebowych uruchamiaj?cych dzwon, kurant, m??otek lub sekwencj?. Sterownik UniBell wsp????pracuje z programem komputerowym UniBell PC, przez co wpisywanie nowych program??w i zmiana konfiguracji mo??e by? przeprowadzona bezpo??rednio w sterowniku lub za po??rednictwem komputera PC. W przypadku u??ycia komputera, odpowiednie dane zostaj? przenoszone do sterownika za pomoc? karty pami?ci SD.


Funkcje sterownika.
* Sterowanie dzwonami mechanicznymi (max. 5 dzwon??w),
* Sterowanie zegarami wie??owymi (max. 2 niezale??ne zegary wie??owe),
* Sterowanie gongiem godzin (r??wnie?? repetycj?),
* Sterowanie gongiem kwadrans??w (r??wnie?? sekwencyjnym),
* Sterowanie zwiastunem godzin,
* Sterowanie zwiastunem kwadrans??w,
* Sterowanie wzmacniaczem,
* Sterowanie kurantami elektronicznymi,
* Sterowanie m??otkami elektromagnetycznymi na dzwonach (max. 5 m??otk??w),
* Mo??liwo??? programowania sekwencji,
* Mo??liwo??? wsp????pracy z programem komputerowym ??UniBell PC?,
* Mo??liwo??? ??atwej aktualizacji oprogramowania sterownika (firmware),
* Czytnik kart pami?ci SD s??u???cy do wymiany oprogramowania oraz przenoszenia, danych pomi?dzy programem PC a urz?dzeniem oraz archiwizacj? program??w i konfiguracji,
* Dodawanie, edycja, usuwanie i zarz?dzanie programami automatycznymi,
* Automatyczne korygowanie czasu na podstawie danych z naziemnego systemu radiowego DCF-77 lub satelitarnego GPS (opcja),
* Automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy i zimowego na letni,
* Umo??liwienie szybkiego, r?cznego uruchomienia dzwon??w, kurant??w, sekwencji, program??w pogrzebowych,
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp