Oferta | Wyswietlacze...
Tablice LED
Tablica tekstowa jest wykonana z u??yciem matrycowych wy??wietlaczy LED o du??ej jasno??ci. Regulacja jasno??ci ??wiecenia pozwala optymalnie dobra? jaskrawo??? wy??wietlanego tekstu w zale??no??ci od intensywno??ci o??wietlenia wewn?trz obiektu. Ekran pokryty jest specjaln? foli? antyodblaskow?, kt??ra skutecznie eliminuje odbicia pochodz?ce z lamp, ??yrandoli czy okien. Odst?p pomi?dzy poszczeg??lnymi wierszami tekstu zosta?? dobrany tak, by odczytywanie nie sprawia??o trudno??ci.
Oferujemy urz?dzenia z czarnym lub bia??ym t??em.

    

Edycja tekst??w realizowana jest na przeno??nym komputerze z pomoc? specjalnego oprogramowania, a zredagowany tekst przesy??any jest drog? radiow? do wy??wietlacza posiadaj?cego odbiornik. Rozwi?zanie takie eliminuje konieczno??? instalowania linii kablowej pomi?dzy urz?dzeniami.
Wy??wietlane teksty przechowywane s? w pami?ci komputera tak wi?c ich ilo??? jest praktycznie nieograniczona. W pami?ci komputera zapisanych jest ju?? oko??o 3000 tekst??w, kt??re mo??na uzupe??nia? zar??wno przez prost? edycj? za pomoc? klawiatury jak przenosi? drog? elektroniczn? za po??rednictwem internetu czy innych no??nik??w jak karty pami?ci lub telefon kom??rkowy. Rozwi?zanie takie daje ogromne mo??liwo??ci uzupe??niania banku tekst??w.

Komputer stacjonarny umo??liwia:
  • sterowanie wy??wietlanymi tekstami wed??ug ustalonej kolejno??ci
  • sterowanie jaskrawo??ci? wy??wietlanego tekstu
  • zmian? liter du??ych na ma??e przez naci??ni?cie jednego klawisza
  • bie???c? edycj? tekstu - na przyk??ad pilnego og??oszenia
  • synchronizacj? tekst??w z tzw. automatycznym organist? (opcja)

Zmienianie stron tekstu jest mo??liwe zar??wno z klawiatury komputera jak i za po??rednictwem ma??ego pilota. Redagowany tekst podczas edycji nie jest wy??wietlany - ods??oni?ty zostaje po zaakceptowaniu przez operatora. Wy??wietlane teksty nie migocz?, tak wi?c czytanie nie jest m?cz?ce dla oczu.

Tablica tekstowa mocowana jest na zawiasach, co u??atwia dobranie optymalnego u??o??enia wzgl?dem wiernych. Rozwi?zanie takie daje tak??e mo??liwo??? zamontowania si??ownik??w do jej odchylania. Instalacja elektryczna ogranicza si? do standardowego gniazda sieciowego 230V

Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp