Oferta | Zegary...
Zegary Ko??cielne
Firma RDUCH z Po??omii doceniaj?c kunszt dawnych zegarmistrz??w, kontynuuje ich prac?, oferuj?c ca??? gam? nowoczesnych, na miar? XXI wieku, zegar??w wie??owych. Ide? firmy jest po???czenie wsp????czesnych osi?gni?? mechaniki i elektroniki z potrzebami gospodarzy ??wi?ty??. Oferuj?c za ka??dym razem urz?dzenie o doskona??ej dok??adno??ci, sterowane droga radiow? sygna??em DCF lub satelitarn? sygna??em GPS, urz?dzenie, kt??re nie wymaga ??adnej obs??ugi, kt??rego odpowiedni program sam koryguje zmiany czasu letniego na zimowy, dopasowuj?c go pod wzgl?dem estetycznym i funkcjonalnym do charakteru obiektu, na kt??rym ma pracowa?.
Nieistotne zatem jest czy montujemy nowoczesny zegar w ko??ciele licz?cym kilkaset lat, czy te?? w nowo wybudowanej ??wi?tyni, bowiem za ka??dym razem elementy zewn?trzne, czyli TARCZE zegara projektujemy i wytwarzamy jednostkowo. Bardzo wa??na jest r??wnie?? mo??liwo??? zaadaptowania istniej?cych, starych tarcz historycznych zegar??w mechanicznych, kt??re po odpowiednim przygotowaniu dalej pe??ni? sw? rol?, a misterna mechanika w stanie nienaruszonym pozostaje na swoim miejscu, by coraz m??odsze pokolenia mog??y mie? poj?cie o kunszcie dawnego rzemios??a. Nasze tarcze, ze wzgl?du na trwa??o??? s? wykonywane z materia????w odpornych na dzia??anie warunk??w atmosferycznych i czasu np. stali nierdzewnej, miedzi, mosi?dzu stop??w aluminium, z??ota i szk??a. Malowane s? metod? proszkow?.
Wygl?d zewn?trzny i kolorystyk? za ka??dym razem konsultujemy z Inwestorem, pozwalaj?c wybra? najlepsze rozwi?zanie. Wszak to mieszka??com Waszego miasta czy wioski nasz zegar ma odmierza? czas i Wasze cieszy? oczy. Ma te?? przypomina? o godzinie modlitwy, ale czasu na ni? po??wi?conego liczy? ju?? nie b?dzie...
Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp