O Firmie
Historia a czas
Urz?dzenie, z kt??rym ??ycie wsp????czesnego cz??owieka staje si? udr?k?. Urz?dzenie, bez kt??rego ??ycie jest praktycznie niemo??liwe do zorganizowania. Dzi?? nie wystarcza ju?? stateczny gnomon wycelowany w niebo, kt??rego cie?? nieustannie pod???a za ruchem s??o??ca, a gdy ono jest za chmurami to zdaje si?, ??e czas si? zatrzyma??... Dzi?? nieod???cznym towarzyszem naszego ??ycia jest zegar elektroniczny, por??wnuj?cy swoje wskazanie z najdoskonalszymi wzorcami czasu. Niezale??nie od tego, czy informacja o czasie p??ynie drog? radiow? z pomoc? sygna??u DCF, czy te?? z satelity w postaci sygna??u GPS, w ka??dym niemal zak?tku ??wiata, o ka??dej porze dnia czy nocy i w ka??dych warunkach pogodowych cz??owiek mo??e wiedzie?, kt??ra jest godzina. Dzi?? zegar sta?? si? nieod???cznym towarzyszem cz??owieka, a cz??owiek... jego niewolnikiem. Zdaj?c sobie spraw? z takiej symbiozy, firma RDUCH za spraw? swych oddanych gospodarzy i pracownik??w dok??ada wszelkich stara??, by ka??dy bez wyj?tku cz??owiek, patrz?c na wskaz??wki zegara wykonanego w naszej firmie, m??g?? mie? dost?p do najdok??adniejszego pomiaru czasu. A je??li przy tym tak precyzyjny pomiar czasu- pi?tego wymiaru- sk??oni do refleksji nad sensem ??ycia, je??li spowoduje, ??e cz??owiek w nat??oku zaj?? i nadmiarze docieraj?cych informacji u??wiadomi sobie jak cenna jest ka??da minuta jego ??ycia, jak wiele mo??e si? w ci?gu niej wydarzy? oznacza? to b?dzie, ??e praca naszego zespo??u nie posz??a na marne...
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp