Oferta | Wyswietlacze...
Wy??wietlacze TV
Wy??wietlacze TV s? alternatyw? dla Tablicy LED. Wsp????pracuj? z komputerem steruj?cym wyposa??onym w program "Organista TV". Urz?dzenie mo??e wy??wietla? obrazy na monitorze TV. W zale??no??ci od ustawie?? u??ytkownika mo??liwe jest generowanie obrazu w taki spos??b, ??e mo??na dopasowa? kolor t??a, kolor czcionki, kr??j jak i ilo??? liter w wierszu i wierszy. Dodatkowo umo??liwia wy??wietlenie na ekranie obrazu z kamery. Wykonywane przez nas instalacje wyst?puj? jako przewodowe kablowe HDMI jak i bezprzewodowe transmitery obrazu w czasie rzeczywistym na cz?stotliwo??ci 5 GHz co gwarantuje brak kolizji z innymi urz?dzeniami i najwy??sz? jako???.

Funkcje Wy??wietlacza TV.
* sterowanie z netbooka,
* obs??uga z dedykowanego programu "Organista TV",
* wyposa??one w bazy tekstowe:
- "Droga do nieba",
- "Siedlecki",
- "??piewnik Archidiecezji Katowickiej",
* mo??liwo??? pracy z tablicami LED,
* mo??liwo??? wy??wietlania obrazu z kamery,
* konfigurowalny kolor tekstu oraz t??a.
* zmiana strony tekstu wg ustalonej kolejno??ci - tworzenie zestaw??w,
* wyb??r ???danego tekstu wg numeru ID,
* pilot zdalnego sterowania,
* synchronizacja tekst??w z tzw. automatycznym organist? (opcja),

Zdjęcia w galerii
strona główna  |  o firmie  |  aktualności  |  oferta  |  galeria  |  kontakt

Wszelkie przawa zastrzeżone. RDUCH
Tworzenie stron www: Best Comp